Deelname reglement

Alle deelnemers dienen op de hoogte te zijn van dit voor hen geldende reglement.

 

Aansprakelijkheid

De deelnemers nemen voor eigen risico deel aan de survivalrun. Hiertoe dienen de deelnemer tijdens de inschrijving middels het plaatsen van een ‘vinkje’ akkoord te gaan met de bijgevoegde disclaimer. Indien de deelnemer dit vinkje niet plaatst, kan men zich niet inschrijven.

 

Minimale leeftijd

Voor deelname geldt een minimale leeftijd van 16 jaar.

 

Verkeersregels

Het blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf, dat door hen de verkeersregels in acht worden genomen. Het verkeer op de openbare wegen heeft voorrang.

 

Overdraagbaarheid deelnamebewijs

Deelnemen onder andermans naam is niet toegestaan. Een deelnamebewijs kan alleen worden overgedragen na voorafgaande toestemming van de wedstrijdorganisatie. Het staat de wedstrijdorganisatie vrij hiervoor geen toestemming te verlenen.

 

Financiële aansprakelijkheid

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de (financiële) gevolgen vanwege het niet doorgaan van evenementen.

 

Zichtbaarheid nummer

De deelnemers zijn verplicht de door de leiding verstrekte nummer tijdens de run duidelijk zichtbaar te dragen zonder wijzigingen aan te brengen.

 

Starten bij late opkomst

De organisatie kan zelf bepalen of een te laat verschenen deelnemer alsnog kan starten

 

Afwijken van parcours

Het parcours wordt aangegeven met rood/wit lint. Afwijken van het parcours is voor eigen risiso.

 

Tijdcompensatie

De hindernissen zijn over het algemeen in meervoud gebouwd. Wanneer toch alle hindernissen bezet zijn, wordt er in geval van wachttijd geen tijdcompensatie gegeven.

 

Gemarkeerde lasten

Gemarkeerd materiaal zoals boomstammen, zandzakken enz. mogen niet door andere lopers worden meegenomen. Deelnemers onder de 18 jaar mogen geen lasten dragen, geen lasten slepen en niet houthakken; zij mogen wel boomstammen zagen. Dit artikel geldt zowel voor wedstrijdcategorieën en als voor recreatieve runs.

 

Aanwijzingen juryleden

Aanwijzingen van juryleden, herkenbaar aan hesjes of shirts, moeten te allen tijde worden opgevolgd.

 

Straftijd/diskwalificatie

Het parcours dient volledig afgelegd te worden, zonder hulp van derden, uitgezonderd het aanmoedigen, voorzien van sportdrank en –voeding, kleding en medische hulp. Koppels en teams mogen elkaar assisteren vanuit de hindernis.

 

Hinderen van andere deelnemers

Opzettelijk hinderen van andere deelnemers is niet toegestaan en zal diskwalificatie tot gevolg hebben.

 

Melding van ongevallen

Een deelnemer is verplicht melding te maken van ongevallen onderweg bij de eerstkomende post en bij de organisatie.

 

Toebrengen schade

Het is verboden schade toe te brengen aan eigendommen van anderen. Constatering hiervan zal diskwalificatie tot gevolg hebben.

 

Schoeisel

Het is tijdens de run verboden op schoenen met spikes of gevaarlijke noppen te lopen. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven, volgt diskwalificatie. Hiermee worden die schoenen bedoeld, die op welke manier dan ook schade aan andere deelnemers en/of schade aan materiaal kunnen toebrengen, dit ter beoordeling van de organisatie.

 

Snellere atleten

Achterblijvers van eerder gestarte groepen moeten de snellere atleten van de volgende groepen vrije doorgang verlenen. De aanwijzingen van juryleden, ook inzake voorrang, zijn echter altijd leidend.

 

Doping

Het is deelnemers aan een survivalrun verboden om middelen te gebruiken die voorkomen op de dopinglijst van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA).

 

Respect

Deelnemers dienen andere deelnemers, officials, vrijwilligers en toeschouwers met respect te behandelen.

 

Fysieke conditie

Door deel te nemen aan een survivalrun, geeft een atleet aan in goede gezondheid te verkeren en over voldoende fysieke conditie te beschikken om de survivalrun te volbrengen.

 

Zwemvaardigheid

Deelnemers aan een survivalrun dienen de zwemvaardigheid te beheersen.

 

Portretrecht

De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal, waarop de deelnemer zichtbaar is, zonder daarvoor een vergoeding te claimen. Indien de deelnemer hier niet mee akkoord gaat, dient hij dit expliciet vooraf aan te geven bij de betreffende organisatie.

 

Kennisneming

Deelnemers kunnen zich niet beroepen op de onbekendheid met bepalingen uit het Deelnemersreglement. Indien een deelnemer zich niet houdt aan het Deelnemersreglement, kan dit een (mondelinge) waarschuwing, schorsing, diskwalificatie of uitsluiting (onmiddellijk en/of van deelname aan volgende runs) tot gevolg hebben.

Niet meerennen,
maar wel graag meehelpen?

Ook uw donatie is van harte welkom!

DE BOETZELAER RUN WORDT
MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR…